www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Nekměř
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=1441
Stránka 1 z 2

Autor:  Dáša Nová [ 02.01.2010 - 10:49 ]
Předmět příspěvku:  Nekměř

Bitva u Nekměře u Plzně dne 2. 12. 1419 byla ještě před Sudoměří. Takže to byla zřejmě první bitva, kde Žižka už bojoval jako husita. (Společně s Nekměří se mezi prvními uvádí také bitva u Štěnovic.)
'Od listopadu 1419 shromáždil Jan Žižka okolo sebe muže k činu odhodlané, kteří nikoli od nějakých zázraků Božích, nýbrž od rázného jednání spásu očekávali. Všichni k Žižkovi zraky své obraceli. On pouhou mocí ducha i vůle své všechny muže okolo sebe ovládal. V tu dobu chtěl Žižka z Plzně zřídit zbrojiště, o které by se mohl opírat.
Plzeň byla první mězi městy, kde podle předpovědění dobří lidé útočiště před záhubou zlého světa měli najít. Oni tudíž Plzeň Sluncem nazvali a ze všech stran tam putovali podrobujíce se rozkazům Žižkovým. Ten všechnu péči svou k tomu obrátil, jak by své bojovníky, kteří se vespolek "bratří" nazývali, ve válečném umění vycvičil a z nich řádné vojsko uspořádal. Z vyšších stavů připomínají se pan Břeněk Švihovský z Riesenberka, potom rytíři Jan Valkún z Adlar a Chval Řepický z Machovic, kteří tu v Plzni při něm byli.
Co Žižka v Plzni, to Mikuláš z Husi nedaleko na Zelené Hoře, totiž silné zbrojiště husitské způsobiti chtěl. Nazval tu horu biblickým jménem Olivetská hora a mnoho lidu zbrojného tu okolo sebe stáhl.
Mezi katolickými pány, kteří hned proti všemu husitskému se stavěli, byl v těchto končinách pan Bohuslav ze Švamberka, sedící na hradě Krasíkově čili Švamberce, který pomocí peněz od krále Zikmunda silně se ozbrojil a také bez odkladu proti Žižkovi a Mikulášovi z Husi válku začal, nechtěl jim dopřát, aby v Plzni a na Zelené Hoře mohli býti trvale. Počaly se tedy malé šarvátky již v listopadu 1419 v okolí Plzně a Zelené Hory.
Žižka hleděl především královské posádky z okolních tvrzí a hradů sehnat, aby mu nemohly škodit, a tak dne 2. prosince 1419 vytrhl z Plzně k tvrzi Nekměři, maje lidu do tří set pěšího a sedm vozů podle svého úmyslu jak se zdá již v Plzni zřízených, na kterých se vezly polní hadice většího druhu, totiž polní střelby, kterými se šestnácti a osmiliberní železné koule střílely k prorážení a poboření zdí, hradeb a náspů.
Tu se naň v poli pan Bohuslav ze Švamberka v čele více než dvou tisíc královského vojska, jízdných i pěších, obořil. Myslel, že ho valem potře. Žižka svými vozy uměle se ohradil, houf jezdců proti němu vyslaný od vozů odrazil a mnoho královských pobil a škod jim nadělal, na útěk je obrátil. Zahynul v tom boji Hynek z Nekměře, který na královské straně bojoval, a Žižka maje potom cestu volnou, v noci na to dále táhl a tu noc ještě tři královské posádky zničil.
Za to však pan Bohuslav ze Švamberka proti Zelené Hoře se obrátil a Mikuláše z Husi z ní sehnal, ten objevil se brzy potom na novém Táboře.
Královského vojska u Plzně mezitím více přibývalo a konečně byl vyslán z Prahy pan Václav z Dubé, podkomoří královský, aby zmáhání se moci Žižkovy zastavil a té válce konec učinil. A tak pan Václav z Dubé Žižku v Plzni obléhati začal.
'

Toto jsem opsala z nejstaršího možného zdroje, ale jinde bývá bitva datována až na leden 1420. Obec 17 km severozápadně od Plzně se nyní jmenuje Nekmíř a místu bojiště se tam dodnes říka Na Smrtelnici.
Ve znaku této starobylé obce nalezneme mimo jiné i dva zkřížené meče symbolizující dávnou bitvu.

Autor:  Jiří Motyčka [ 02.01.2010 - 19:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Někměř

Já jenom pár malých poznámek k této bitvě, k níž by se spíše měli vyjádřit odborníci na husitské vojenství.
Moderní historiografie se staví skepticky k uváděnému datu bitvy a klade ho spíše na přelom let 1419/1420, nejpravděpodobněji na samý poč. r. 1420.
Spíš je to dokladem toho, že podobně jako u bitvy u České Skalice (6. ledna 1424) husitům nepůsobilo žádný problém válčit v tuhé zimě namísto "povalování" se někde po garnizónách, kde by čekali na jaro.

Citace:
... sedm vozů podle svého úmyslu jak se zdá již v Plzni zřízených, na kterých se vezly polní hadice většího druhu, totiž polní střelby, kterými se šestnácti a osmiliberní železné koule střílely k prorážení a poboření zdí, hradeb a náspů ...
Při slůvce "hadice" se mi spíše vybaví hasičská četa v útoku proti požáru. :)
Na oněch bojových vozech nachystaných v Plzni totiž vezli husité pravděpodobně dobývací beranidla, jimž se říkalo "hadi" a kterými se bořily zdi ...

Nejsem si však zcela jistý, zda Nekmíř je považována za první bitvu, kde Žižka poprvé použil bojového vozu jako "nového" taktického prvku ... :?: :?

Autor:  trener [ 03.01.2010 - 04:59 ]
Předmět příspěvku: 

Zásadním problémem nad bitvou u Nekměře, či Nekmíře, je absolutní nedostatek informací! Dášin příspěvek je sice hezký, až poetický, ale příliš romantický, než aby byl pravdivý. O této srážce máme pouze jedinou zprávu v SLČ (rukopis křižovnický, nebo vratislavský - z hlavy nevím jistě), která ovšem pochází až ze 16. století. Říká se zde, že Žižka (a nikdo jiný!) měl 300 bojovníků, sedm vozů, na kterých vezl hady k boření zdí. Napadl ho Švamberk s 2000 vojáků, hejtman husitů útok odrazil a v noci pobořil další tři posádky. Vše ostatní, včetně data bitvy, je hypotézou, spekulací a úvahou!

Autor:  trener [ 03.01.2010 - 05:04 ]
Předmět příspěvku: 

Obecně vzato, čím větší množství přesných informací máme v jediném zdroji, tím větší opatrnost je namístě! Zprávy o osmi a šestnáctiliberních železných koulích lze pro toto období odkázat do říše pohádek, přesné datum bitvy, stejně jako její lokalizace je také podezřelá. Tohoto nešvaru se dopustili i autoři sedmisvazkové publikace Hrady, zámky a tvrze... z konce osmdesátých let 20. století. Jejich popis bitvy hraničí s Hájkovým vymýšlením!

Autor:  trener [ 03.01.2010 - 05:16 ]
Předmět příspěvku: 

Historici se přou, co vlastně husité vezli na vozech k boření zdí. V 16. století výraz had označoval dělo, i ruční palnou zbraň s doutnákovým zámkem. Já osobně se přikláním k dělům, ovšem k tarasnicím bez podvozku. Proto musely být vezeny na vozech a jejich "masové" použití v lokální šarvátce bylo oním rozhodujícím taktickým prvkem, který rozhodl bitvu. Nemohlo se jednat o těžká obléhací děla (bombardy), kterých bylo v Čechách malé množství a jejichž příprava k obléhací palbě by si vyžádala více času. Naopak soustředěná palba z tarasnic menších ráží mohla účinně rozrušit plaňkové, či palisádové opevnění tvrzí obsazených královskými vojáky a především podlomit jejich morálku! Málo pravděpodobný se mi jeví i počet Švamberkových vojáků, obecně všechny zmíněné počty zavánějí symbolickou magií čísel (7, 300, 2000) - více viz Čornejovo Tajemství českých kronik. Koneckonců i jinak velmi dobře informovaný Vavřinec z Březové o této bitvě neví nic určitého.

Autor:  Jiří Motyčka [ 03.01.2010 - 10:26 ]
Předmět příspěvku:  Nekměř v SLČ

trener píše:
... O této srážce máme pouze jedinou zprávu v SLČ (rukopis křižovnický, nebo vratislavský - z hlavy nevím jistě), ...
Jedná se manuskript "R" – vratislavský, z něhož si dovolím příslušnou pasáž ocitovat:
"... Když jednou Žižka vytáhl z Plzně k Nekměři s necelými třemi sty pěších a se sedmi vozy, na kterých vezl zařízení k boření zdí, dostihl ho na cestě pan Bohuslav, který měl přes dva tisíce jízdných i pěších. A tak zaútočil na Žižku s jízdným houfem a myslel, že je všechny na hlavu potře. Ale Žižka ho odrazil od vozů a zabil Hynka z Nekměře. Pak táhl dál svou cestou a tu noc pobořil tři opevněné tvrze." Tolik SLČ.
Pod obecným označením "zařízení k boření zdí" si lze představit cokoli, co dobově odpovídá letopočtu bitvy, tj. vše, co jmenoval trener vč. výjimky i výše zmiňovaných "hadů". Ze známých důvodů obdobně popisuje tuto bitvu i Palacký, který právě píše o hadech, jež vezli husiti na vozech.

Ještě krátkou poznámku k termínu bitvy. Spíše na poč. r. 1420 bitvu u Někměře posouvají shodně Čornej (Velké dějiny V., str. 225) i Šmahel, který toto své tvrzení zdůvodňuje poměrně sofistikovaným výkladem, podepřeným písemným pramenem z r. 1482 popisujícím související události v této lokalitě z počátku uvedeného roku 1420.

P.S. Trenére, ještě bych rád znal tvoje vyjádření k (prvnímu?) použití bojových vozů v této bitvě ... :wink:

Autor:  trener [ 04.01.2010 - 22:58 ]
Předmět příspěvku: 

Jaké máš vydání SLČ? Já si jasně vybavuji v citaci termín "hady k boření zdí"!

Autor:  Jiří Motyčka [ 04.01.2010 - 23:24 ]
Předmět příspěvku:  edice SLČ

trener píše:
Jaké máš vydání SLČ? ...
.. furt to jedno, tj. tady toto ...

Autor:  trener [ 04.01.2010 - 23:48 ]
Předmět příspěvku: 

Aha, tak to já k tomu ještě i starší vydání někdy z padesátých let minulého století, a sice nikoliv kompilaci (jako to z r. 1980), ale pouze onen jediný (vratislavský? křižovnický?) rukopis. Vezmu si ho zítra do práce!

Autor:  Hogofogo [ 05.08.2011 - 10:08 ]
Předmět příspěvku: 

Zajímala by mě lokalizace bitvy vzhledem k terénu.

Autor:  Jiří Motyčka [ 05.08.2011 - 10:54 ]
Předmět příspěvku:  lokalizace bitvy ...

... to je problém. :!:
Protože byl Žižka nepřítelem zaskočen, neměl zřejmě čas postavit vozovou hradbu na nějaké kótě nedaleko Nekmíře, ale musel ji sesavit v otevřeném poli patrně někde mezi Lipovicemi a Toflovým mlýnem nebo v okolí Randova vrchu (východně), kde stála tvrz:
http://www.mapy.cz/#q=nekm%25C3%25AD%25 ... 0.832748_6 ...
Ale to jsou jen moje spekulace. :wink:

Autor:  Hogofogo [ 07.08.2011 - 22:53 ]
Předmět příspěvku: 

Ahoj, může být, ale přijde mi to dost daleko od tvrze. Samozřejmě, byl jsem zvědavý, a tak jsem se do Nekmíře vypravil a důkladně jsem prolezl okolí a všechna místa, která se uvádějí jako možné bojiště. Vzhledem k morfologii krajiny mi přišlo jako nejpravděpodobnější mírné návrší za tvrzí, které je protínáno pomyslnou přímkou, na které leží tvrz a obec Všeruby. Navíc, tuto přímku kopíruje polní cesta, dost možná původní spojnice, která mohla být využívána už v 15. stol - nezapomínejme, že husité jeli s vozy a pokud měli na vybranou, jistě by použili cestu. Možná, až zorají, nebyl by od věci povrchový průzkum...

Autor:  Jiří Motyčka [ 07.08.2011 - 23:48 ]
Předmět příspěvku: 

Hogofogo píše:
... ale přijde mi to dost daleko od tvrze ...
Když se píše o nějaké bitevní strážce jako o "bitvě u ...", neznamená to, že musela nutně proběhnout hned za humny oné vsi či města.

Hogofogo píše:
... Samozřejmě, byl jsem zvědavý, a tak jsem se do Nekmíře vypravil a důkladně jsem prolezl okolí a všechna místa, která se uvádějí jako možné bojiště. Vzhledem k morfologii krajiny mi přišlo jako nejpravděpodobnější mírné návrší za tvrzí, které je protínáno pomyslnou přímkou, na které leží tvrz a obec Všeruby. Navíc, tuto přímku kopíruje polní cesta, dost možná původní spojnice, která mohla být využívána už v 15. stol - nezapomínejme, že husité jeli s vozy a pokud měli na vybranou, jistě by použili cestu ...
Tak já jsem tam nikdy nebyl, to zaprvé. :oops:
A zadruhé se domnívám, že na cestu, o níž píšeš a o které předpokládáš, že už existovala v 15. st., by se asi nejlépe husiti dostali přímo ze Všerub. Avšak Všeruby nejsou na úplně nejpřímější trase mezi Plzní a Nekmíří ... :|

Autor:  Hogofogo [ 10.08.2011 - 00:27 ]
Předmět příspěvku: 

To, co píšu, neber samozřejmě jako tvrzení faktu, pouze spekuluji, takže všechny varianty považuji za stejně pravděpodobné, pokud se nějaká nepotvrdí.
Dost mě láká zjistit , kde se to skutečně semlelo, potom bychom se možná i dozvěděli něco víc o bitvě samé.
Spousta věcí mi totiž na oné zprávě o bitvě nesedí ( je otázka, zda díky velkému časovému odstupu autor fakta záměrně nezkreslil, nedoplnil dle vlastního uvážení, či nepoužil nevěrohodný pramen - od přímých pamětníků ho dělily alespoň 3 generace...).
Nechápu například, proč by zhruba 7x početnější nepřítel (který notabene disponoval početnou jízdou) neobešel směšně krátkou vozovou hradbu po křídlech a nezaútočil na nekryté boky a týl husitské formace.
Navíc si dost dobře nedokážu představit, jak v v podmínkách zimního tažení , dokáže hrstka 300 vojáků - převážně pěších, v průběhu jednoho dne porazit nepoměrně silnějšího nepřítele, dobýt tvrz a zničit ještě 3 další posádky.
To není, obávám se, v lidských silách.

Autor:  Jiří Motyčka [ 10.08.2011 - 13:38 ]
Předmět příspěvku:  počty

Hogofogo píše:
... Spousta věcí mi totiž na oné zprávě o bitvě nesedí ( je otázka, zda díky velkému časovému odstupu autor fakta záměrně nezkreslil ...
... to nemusel být záměr. Měl pouze chybné informace, ať už je získal jakkoli.
I když zase víme, že Starý letopisec spíše husitům fandil, takže údaj "přes dva tisíce jízdných i pěších" může být úmyslně hodně nadsazený, aby tak více vyniklo vítězství husitů. :idea:

Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/