Právě je 24.09.2021 - 05:46

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: O šesti bludiech
PříspěvekNapsal: 26.08.2021 - 11:39 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
Co píše Hus v úvodu tohoto svého spisu?
"Když jsem poznal šest klamných, kacířských mínění, jimiž mnozí mohli by býti svedeni, umístil jsem úryvky ze spisů církevních autorit v Betlémské kapli na stěně, aby se lidé měli před nimi na pozoru: Prvý blud o stvoření. Druhý o víře. Třetí o hřiechóv odpuštění. Čtvrtý o poslušenství. Pátý o kletbě. Šestý o svatokupectvie. A tak prvá kapitula jest proti prvému bludu, druhá proti druhému a tak dále."

A my se v tomto vláknu budeme jednotlivými bludy zabývat v tom pořadí, jak naznačil ve svém spise mistr Jan.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Kapitola 1. - blud o stvoření
PříspěvekNapsal: 29.08.2021 - 10:24 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
Hus v této kapitole vyjmenovává, co je míněno bludem o stvoření:
1) … když blázniví kněží říkají, že mohou kolikrát budou chtít stvořit tělo Boží, že oni jsou stvořitelé svého Stvořitele
2) … když říkají, že jsou důstojnější než Panna Maria, která 1x porodila Ježíše, ale kněz ho může vícekrát stvořiti ...
3) … ba dokonce se staví i nad Ježíše Krista, když říkají, že jsou jeho stvořitelé.

K tomu Hus poznamená:
1) Stvořiti znamená něco učinit z ničeho. Bůh stvořil nebe, zemi a vše ostatní kromě sebe z ničeho, takže nic nebylo před stvořením světa, jedině Bůh („Husovo“ pojetí teorie velkého třesku – pozn. JM). A Hus pokračuje: každá věc, která není Bohem, je Jeho stvořením, ergo jen Bůh je jediným stvořitelem.

2) Stvořiti dle Bible rovněž znamená něco z jiné věci učiniti. Příkladem je stvoření člověka z hlíny zemské, tzn. co se týče jeho těla, fyzicky ho vytvořil ze země.

3) Stvořiti také znamená, obdařit člověka mocí, úřadem, např. král tvoří rytíře, biskup kněze, když mu dá Boží mocí kněžský úřad.

4) Stvořiti dále znamená, dát nějaké věci formu. Sochař dá dřevu podobu člověka či jiné věci, krejčí dá formu suknu, aby z něho byl nějaký oděv, švec učiní z kůže botu a kněz prostřednictvím slova Božího zformuje člověka tak, aby byl synem (s malým „s“) Božím. Hus píše, že tito všichni nejsou stvořiteli, ale pouhými řemeslníky, dělníky a činiteli.

Hus pak v této kapitole o 1. bludu shrnuje, že ani jedním z výše uvedených 4 způsobů kněz nemůže stvořit nejen Boha, nýbrž ani tělo Kristovo, které nemůže učiniti z ničeho, ani z jiné věci. Tělo Kristovo je totiž stvořeno Bohem v životě Panny Marie, jeho tělo nikdy nezhynulo a nemůže se nikdy znovu počíti.
Proto bloudí ti kněží, kteří se domnívají, že by se při mši mohl počíti Ježíš a pak znovu jeho tělo existovat. Bloudí ti, kteří si myslí, že jsou Boží stvořitelé důstojnější než Panna Maria.

Proti těmto bludům je tato 1. kapitola v Betlémské kapli na stěně napsána:
Sv. Augustin: "Nikoho kromě Boha není možné chápat jako stvořitele a nazývat ho tak." ...
Damascenus: "…"
Anshelmus: "Sám Bůh stvořitel jest."
Bernard v kázání Petrovi: "Tělo Kristovo se nerodí, neplodí, netvoří, ale kněžskou rukou spolu se učiní," tzn., že Bůh svou mocí a slovy, která řekne kněz, učiní, že v ruce kněze spolu bývá tělo Kristovo i způsob chleba, aniž by se tělo Kristovo znovu rodilo, tvořilo nebo počínalo, ale započne se jeho posvátná existence.
Pozn. autora příspěvku: ve zvýrazněné pasáži se Hus dotýká konsubstanciační nauky; k tomu podrobněji viz zde.

Hus dále ještě v 1. kapitole přidává napomenutí kněžím:
Proto, kněže, měj dosti na tom, že, jsa bez hříchu smrtelného, když sloužíš mši, obětuješ tělo Kristovo k Boží chvále za lidské i své hříchy, tělo, které ty nemůžeš stvořiti, ale Pán Ježíš, řka skrze tebe tato slova "Toto jest tělo mé," učiní, že chléb bude jeho tělem. Též řka: "Tento kalich" – to jest víno v kalichu – "jest krev má," učiní, že víno bude jeho krví (= ustanovení Večeře Páně, tj. eucharistie dle Lukáš 22, 19-20).
Pozn. autora příspěvku: zvýrazněná pasáž je dodatek Jana Viklefa, který Hus sice převzal, ale zároveň zásadním slůvkem "digne" zmodifikoval. K tomu podrobněji viz zde.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Kapitola 2. - blud o věření
PříspěvekNapsal: 02.09.2021 - 16:22 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
Hus v této kapitole o věření svého spisu píše, že kněží přikazují věřiti v Pannu Marii, ve svaté a v papeže. Nechápou, že jiné je věřiti v Boha, jiné o Bohu a jiné Bohu.
V Boha věřiti, znamená mít víru a nejvíce Ho milovat. O Bohu věřiti znamená mít Bibli jako pravé svědectví o Bohu. No, a Bohu věřiti znamená, že vše, co Bůh řekne, je třeba míti za pravdivé.

A za druhé – v žádnou věc kromě Boha nemáme věřiti ani ji milovati. Neměli bychom věřit v Pannu Marii, ani ji nejvíce milovat. Máme věřit "pouze" v to, že nám porodila Spasitele neposkvrněným početím. Ale ona je nejdůstojnější nade všemi anděli, nad apoštoly, nad pannami, mučedníky i kněžími. Hus za pannu také považuje církev svatou, která je nevěstou Kristovou, jenž je její hlavou, a Panna Maria údem oné církve. Žádný člověk, kromě Krista, syna jejího, není důstojnější než matka Boží. Tak máme o ní věřiti a také jí máme věřiti, že co ona řekla, je pravda.
Pozn. JM: tento odstavec je esencí Husova pojetí Mariánského kultu.

Také věříme Bibli, co píše o sv. Petrovi, že byl křivopřísežník, že se kál a že Kristův zákon nakonec zachoval.

A dále pak Hus v této kapitole píše:
sv. Augustin praví: "Ne ihned, kdo věří jemu (Kristovi), věří v něho; neb i ďáblové věří jemu, ale nevěří v něho. (…) Věříme Pavlovi, ale nevěříme v Pavla. (…) Co je tedy věřiti v něho? Věříce milovati, věříce jeho se přidržeti, věříce v něho znamená jíti a jeho údem se státi. Protože toto je víra, kterou od nás žádá Bůh."
Bedřich sv. praví: …
Augustin v apoštolském vyznání víry na úsek věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou říká: "To znamená, že nemá býti věřeno v církev, protože ona není Bohem, ale domem Božím."

zvýraznění: autor příspěvku

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 17.09.2021 - 18:17 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
Tento blud o hříchů odpuštění dle Husa spočívá v tom, že se kněží (mylně) domnívají, aby bylo na jejich vůli, komu by chtěli hříchy odpustit, tomu aby byly odpuštěny a komu by hříchy odpustit nechtěli, tak tomu aby odpuštěny nebyly.
Lze odpustit hříchy jenom tomu, kdo jich lituje a když mu je odpustí Pán Bůh, tj. svémocné odpuštění hříchů.

Pak je druhé odpuštění hříchů, tj. podsvémocné. Toto odpuštění hříchů přísluší pouze Kristu, jelikož on byl člověkem a jeho člověčenství je sjednáno s božstvím v jedné osobě, takže Kristus je pravým Bohem i pravým člověkem, který svojí prací, utrpením, haněním a smrtí nejohavnější trpěl pro hříchy naše. Kristus tedy může odpouštět mocí tzv. "podsvémocnou" coby člověk, neb tu moc má od božství ve svaté Trojici. Tuto moc tedy může mít jen ten, kdo je člověkem a zároveň Bohem, jak praví sv. Jan Křtitel: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. …" (J 1, 29)

Třetí odpuštění hříchů se nazývá služebné. Toto odpuštění bývá od kněží a je prostředkováno křtem, svatým kázáním, dobrou radou, podáváním těla Božího (svátost eucharistie), modlitbou, zpovědí a příkladem života svatého.

A konečně čtvrté odpuštění hříchů, jak píše mistr Jan ve svém spise, je odpuštění, k němuž je zavázán každý člověk, který rozumu požívá. Každý takový člověk má moc od Boha mu danou a přikázanou, aby odpustil hříchy svým viníkům, jak čteme v evangeliu podle Matouše v 6. kapitole: "Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení." (Mt 6, 14-15) To řekl Spasitel svým učedníkům, když je učil modlit se Otčenáš.

Dále pak Hus cituje církevní autority a z této pasáže vybírám následující:
Sv. Augustin: "Neodnímá hříchů, pouze samotný Kristus, jenž jest beránek Boží snímající hříchy světa." (viz výše)
Petr Lombardus *): "… Bůh nesoudí v souladu s kněžími a jejich shromážděním, ale soudí vždy podle pravdy, i v odpuštění vin, i v zadržení."
A pak Hus cituje dalšího církevního otce sv. Ambrože: "… kněz … dle výkladu Petra Lombarda nemá moci odpuštění viny ani pokuty (tj. muky) věčné, ale pouze má konat službu. (…) Ten samotný hříchy odpouští, jenž sám za hříchy umřel." (tj. Ježíš Kristus). To vše je založeno na slově Božím dle 43. kapitoly proroka Izajáše: "Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu." (praví Hospodin [Iz 43, 25])

A tak to stojí napsáno na stěně Betlémské kaple pro výstrahu bludů, že není na vůli kněžské, aby hříchy, komukoli chtějí, odpustili nebo zadrželi. Neb to je na vůli a na moci božské! Na moci Krista-člověka a na lítosti neb zatvrzelosti člověka v jeho duši, takže má-li hříšník pravý žal nad svými hříchy, tehdy mu Pán Bůh zásluhou Ježíše Krista odpustí jeho hříchy. Kněz má (pouze) raditi hříšníku, jak se má káti s ponaučením, aby více nehřešil.

* Petr Lombardus (* kolem r. 1105, † 3. 5. 1160) – italský teolog, biskup a jeden ze zakladatelů scholastiky. Jeho Čtyři knihy sentencí se staly fundamentální učebnicí teologie na středověkých univerzitách, a proto se mu dostalo přízviska Magister sententiarum.

zvýraznění: autor příspěvku

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
Husité - Ktož jsú boží bojovníci | © 1998-2020 M. Gelbič & J. Motyčka
TOPlist Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group Český překlad – phpBB.cz